Tầm Nhìn - Sứ Mạng

TẦM NHÌN

Là đơn vị phân phối dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm phục vụ cho hoạt động Nuôi Trồng Thủy sản Việt Nam.

SỨ MỆNH

Cung cấp các giải pháp an toàn và bền vững nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Thủy sản, bảo vệ môi trường Nuôi trồng cho người nông dân Việt Nam.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Cập nhật và phổ biến kiến thức và kỹ năng Nuôi trồng Thủy sản tiên tiến đến người nuôi; góp phần phát triển nghề Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam phát triển và hòa nhập với thế giới.